ทันตแพทย์

น.ต. ท.พ.วันเดช วชิรเสรีชัย 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

Dr.Wandet Wachirasereechai

 • DDS., Srinakharinwirot University
 • Residency training Certificate in Orthodontics (Mahidol University)
 • Diplomate, Thai Board of Orthodontics

ทพญ.วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Research Fellowship ทางทันตกรรมจัดฟัน  NYU College of Dentistry, New York, USA

Dr.Wongrak Wongsamut Tiyatha

 • DDS, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand
 • Certificate in Orthodontics, Chulalongkorn University, Thailand
 • Consortium for Translational Orthodontic Research (CTOR) fellowship program , NYU College of Dentistry, New York, USA

ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิด
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Jirawat Arunakul

 • Doctor of Dental Surgery , Chiangmai university
 • Master of sciences in Orthodontics , Mahidol university
 • high diploma in orthodontics, Mahidol university

ทพ.บัณฑูร โชติวรรณพร :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Buntoon Chotiwannaporn

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • High graduation course: Department of Orthodontics, Chulalongkorn University 

ทพ.ชินวิช ศรียืนยง :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กำลังศึกษาต่อแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Dr.Chinavich Sriyuenyong

 • Doctor of Dental surgery, Faculty of dentistry Srinakharinwirot university
 • Studying  Oral and maxillofacial surgery residency training, Faculty if dentistry Mahidol university
 • Studying Doctor of medicine , Faculty of medicine, Naresuan university

ทพญ.อุสา สัจจปาละ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

 • Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

ทพญ.พิศภาภรณ์  หวังเพิ่มธรรม :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐุ์ ฮ่องกง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

Pitsapaporn  wangpermtam

 • Doctor of Dental Surgery ,  mahidol university (science Honors)
 • Master of science  in prosthodeontics of hongkong
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Oral Biology Mahidol university

ทพ.ประสิทธิ์ วงค์สุภา :

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ทันตสาธารณสุข
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา

Dr.Prasit Wongsupa

 • Doctor of dental surgery (DDS), Chiang Mai University
 • Certificate of residency training program in dental public health Prince
 • Thai Board of dental public health Prince

ทพญ.ปิยพร เฟื่องฟู :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.PIYAPORN FOUNGFU

 • Doctor of Dental surgery, Faculty of dentistry Srinakharinwirot university
 • Studying  Master of science program in prosthodontic, Faculty of dentistry chulalongkorn university

ทพ. ณฐพงศ์ เหล่าพงศ์พุฒิ :

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Natapong Laowpongput

 • Doctor of dental surgery (DDS),  Khon Kaen University

ทพ.หทัยรัตน์  รื่นอารมณ์ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

Hatairat Ruenarrom

 • DDS., Chulalongkorn  University
 • Certificate of Orthodontics., Mahidol University
 • MSc. of Orthodontics, Mahidol University
 • Thai Board of Orthodontics, The Dental council

หมอศุภิศา พฤติพฤกษ์ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Supisa Pruttipruek

 • Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn university
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree (Endodontics), Chulalongkorn University

ทพ.วุตถา เอือ :

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Votha Oeur

 • Doctor of dental surgery, Mahidol University
 • Postgraduate diploma in Advanced general dentistry,  Mahidol University

ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล  :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน      

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

Dr. Phanisa Pheerawanitchakun

 • Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
 • Master of Science in Orthodontics, Chiangmai University