ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Jirawat  Arunakul

 • DDS,MSc Orthodontics Mahidol University
 • Higher Graduate Diploma Program in Orthodontics,2002-2004
 • Master of Science Program in Orthodontics,2000-2002 Chiangmai University
 • Doctor of Dental Surgery Degree,DDS 1991-1997

ทพญ.วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Research Fellowship ทางทันตกรรมจัดฟัน  NYU College of Dentistry, New York, USA

Dr.Wongrak Wongsamut Tiyatha

 • DDS, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand
 • Certificate in Orthodontics, Chulalongkorn University, Thailand
 • Consortium for Translational Orthodontic Research (CTOR) fellowship program , NYU College of Dentistry, New York, USA

ทพ.กรกนก ไผ่ตง

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ

Dr. Kornkanok Phaitong

Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Srinakharinwirot University
 • Master of Clinical Dentistry (MClinDent) in Orthodontics Distinction, Eastman Dental Institute, University

ทพญ.ทัศนพร แสนอิสระ

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • อนุมัติความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทย์สภา
 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

Dr. Tassanaporn Saen-isara

 • Diplomate, Thai Board of Orthodontics Dentistry
 • Master of Science (Orthodontics), Mahidol University
 • Doctor of Dental Surgery (D.D.S), Chulalongkorn University (1st class honor)

ทพ.หทัยรัตน์  รื่นอารมณ์ 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

Hatairat Ruenarrom

 • DDS., Chulalongkorn  University
 • Certificate of Orthodontics., Mahidol University
 • MSc. of Orthodontics, Mahidol University
 • Thai Board of Orthodontics, The Dental council

ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr.Athicha Tunvirachaisakul

 •  Doctor of Dental Surgery (2nd Class Honours), Chulalongkorn University
 • Master of Science (Orthodontics), Chulalongkorn University
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Orthodontics), Chulalongkorn University
 • Diploma of Thai Board of Orthodontics

ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล  

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน      

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

Dr. Phanisa Pheerawanitchakun

 • Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)

Master of Science in Orthodontics, Chiangmai University

ทพญ.พิศภาภรณ์  หวังเพิ่มธรรม 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐุ์ ฮ่องกง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

Pitsapaporn  wangpermtam

 • Doctor of Dental Surgery ,  mahidol university (science Honors)
 • Master of science  in prosthodeontics of hongkong
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Oral Biology Mahidol university

ทพญ. จุฬารัตน์ สุขุมธนากุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

Dr. Jularat Sukhumdhanakul

 • Doctor of DentalSurgery (DDS) , Mahidol university
 • Graduate Diploma in Clinical Science(Dentistry) Major in Oral and Maxillofacial Surgery

ทพญ.ศุภิศา  พฤฒิพฤกษ์

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Supisa Pruttipruek

 • Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn university
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree (Endodontics), Chulalongkorn University

ทพญ.อุสา สัจจปาละ 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

 • Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

ทพ. ณฐพงศ์ เหล่าพงศ์พุฒิ 

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Natapong Laowpongput

 • Doctor of dental surgery (DDS),  Khon Kaen University