ทําฟันใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทําฟันใช้สิทธิประกันสังคม

ทําฟันใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย : คลินิกทันตกรรมสยาม สเตชั่น

คนจำนวนไม่น้อยที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่ทุกเดือน โดยคิดเพียงว่า ได้เก็บเงินสะสมไว้ใช้เป็นก้อนเมื่อตอนเบิกคืนช่วงใกล้เกษียณอายุ โดยไม่ได้สนใจจะใช้สิทธิ์เบิกเงินมาใช้ในด้านต่างๆ ที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งหนึ่งในสิทธินั้นก็คือ “ทำฟันใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย” ซึ่งนับเป็นสิทธิที่คนไม่น้อยมองข้ามไป

สิทธิประโยชน์จากการสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม

เงินประกันสังคม เป็นเงินที่ลูกจ้างที่รับเงินเดือนจะถูกนายจ้างหักเงินเอาไว้แล้วสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยไม่มีสิทธิปฏิเสธว่า ไม่ต้องการให้หัก ส่วนใหญ่จึงมีการอธิบายกันคร่าวๆ เอาไว้ว่า เงินก้อนนี้มีประโยชน์ที่

 1. เก็บเป็นเงินออม แล้วคืนให้เมื่ออายุ 55 ปี ซึ่งจะได้มากกว่าเงินของตัวเองที่ถูกหักไว้ เนื่องจากนายจ้างสมทบเพิ่มให้ตามกฎหมาย
 2. อุ่นใจว่า หากตกงานเมื่อไหร่ จะได้รับเงินนี้มาเป็นทุนสำรองระหว่างที่ยังหางานไม่ได้
 3. ดูแลเรื่องการเจ็บป่วย การคลอด ฯลฯ รวมถึงทันตกรรม ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยส่วนใหญ่มีวงเงินขั้นสูงกำหนดไว้ โดยเป็นสิทธิปีต่อปี หากใครไม่ได้เบิกใช้ สิทธินี้ก็จะหมดไป รวมถึงการใช้บริการด้านทันตกรรมที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ด้วย

สิทธิประกันสังคมด้านทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำได้ที่ไหนบ้าง

       หากเป็นสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ สามารถใช้ได้แน่นอน แต่สำหรับสถานพยาบาลส่วนเอกชนหรือคลินิกทันตกรรมต่างๆ จะต้องเป็นสถานที่ที่มีการเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานประกันสังคมเท่านั้น ในกรณีที่เป็นคลินิกทันตกรรมเมื่อเข้าร่วมโครงการจะมีสัญลักษณ์ หรือปิดประกาศไว้ให้เห็นชัดเจนมีเนื้อหาว่า ทำฟันใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ส่วนจะใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่แตกต่างกันบ้างเพื่อความเข้าใจง่ายก็แล้วแต่สถานพยาบาลหรือคลินิก บางแห่งอาจเพิ่มความชัดถึงจำนวนเงินที่มีสิทธิด้วย ซึ่งคลินิกทันตกรรมสยาม สเตชั่น ก็เป็นหนึ่งคลินิกที่เข้าร่วมโครงการ

สิทธิประกันสังคมด้านทันตกรรม ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

โดยหลักการแล้ว ทางประกันสังคมจะให้สิทธิทันตกรรมทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้คือ

 1. ขูดหินปูน ซึ่งส่วนใหญ่มักทำตามที่ทันตแพทย์แนะนำคือ ทุกหกเดือน
 2. อุดฟัน กรณีฟันผุซึ่งเป็นปัญหาที่แทบทุกคนต้องเจอ แม้ว่าจะดูแลฟันอย่างดีแล้วก็ตาม
 3. ถอนฟัน ไม่ว่าจะเป็นถอนฟันทั่วไปหรือฟันคุด ก็สามารถใช้สิทธิได้

ทั้งนี้ การใช้จ่ายด้านทันตกรรมในแต่ละปี จะต้องไม่เกิน 900 บาทต่อปี ต่อคน และเป็นสิทธิที่ได้รับแบบปีต่อปี หากใครไม่ได้เบิกใช้เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่สามารถทบเป็นสิทธิกับปีต่อไปได้ และสิทธิทำทันตกรรมทั่วไปนี่เองที่เข้าเงื่อนไข ทำฟันได้เลยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ถ้า

 1. ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเข้าใช้บริการด้านทันตกรรม
 2. กรณีที่ขาดช่วงไม่ได้ส่งเงินประกันสังคมก่อนใช้บริการทันตกรรมไม่เกิน 6 เดือนเนื่องจากว่างงาน แต่เคยส่งมาแล้วก่อนหน้านั้น ยังคงสามารถได้รับความคุ้มครองการทำฟันโดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนนี้ได้ ตามสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ไม่รวมมาตรา 40

และสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรมยังครอบคลุมถึงกรณีพิเศษคือ มีการใส่ฟันปลอม กรณีนี้สิทธิจะเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและเบิกคืนภายหลังทุกกรณี และไม่ได้กำหนดเป็นปีต่อปี แต่เป็นวงเงินที่จ่ายได้ภายใน 5 ปี ตามเงื่อนไขดังนี้

 1. ถ้าเป็นฟันปลอมเป็นซี่ๆ และถอดได้ แยกเป็น ตั้งแต่ 1-5 ซี่ สามารถได้ชดเชยจำนวน 1300 บาทภายใน 5 ปี (รวมทั้งค่าทำฟันปลอมและค่ารักษาอื่นๆ)
 2. ถ้าฟันปลอมเป็นซี่ แต่รวมแล้วเกิน 5 ซี่ จะสามารถเบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาทต่อ 5 ปี
 3. ถ้าเป็นฟันปลอมแบบทั้งปาก เฉพาะปากบนหรือเฉพาะปากล่าง จะสามารถเบิกชดเชยได้ไม่เกิน 2,400 บาท/5 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม
 4. กรณีที่ใส่ฟันปลอมทั้งปากคือทั้งฟันบนและฟันล่างทั้งหมด จะสามารถเบิกจ่ายค่าทำฟันปลอมและดูแลภายใน 5 ปีได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 4,400 บาท

การเบิกจ่ายค่าทันตกรรมกรณีที่สำรองจ่ายไปก่อน

       ถ้าเป็นกรณีที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนจะสามารถเบิกเงินคืนได้ โดยผู้ทำประกันเป็นผู้เบิกเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเบิกให้ โดยมีหลักฐานตามระเบียบ คือ

 1. ติดต่อเบิกเงินที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเบิกจ่ายตามเวลาราชการ ที่นั่นจะมีแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียด
 2. ต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ เวชระเบียนแพทย์ผู้รักษาตามที่ระบุเงื่อนไขไว้
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ปรากฏเลขที่บัญชี ชื่อ-นามสกุลที่จะให้ทางประกันสังคมโอนเงินผ่านธนาคารให้ ปัจจุบันสามารถโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ถึง 11 ธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารที่ทุกคนใช้กันอยู่

จากนั้นก็รออนุมัติภายใน 2 สัปดาห์ เช็คว่ามีเงินโอนเข้าหรือไม่ หากล่าช้า จะต้องติดตามตามขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ ต้องเบิกเงินคืนภายใน 2 ปี นับแต่เข้าใช้บริการด้านทันตกรรม พ้นกำหนดจากนั้น จะถูกตัดสิทธิ

ทำฟันใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เป็นเรื่องดีที่ควรใช้สิทธิที่ได้รับ ทำฟันครั้งใดจึงควรเลือกใช้บริการคลินิกที่ไม่ต้องสำรองจ่าย เพื่อความสะดวกของคุณเอง คลินิกทันตกรรมสยาม สเตชั่น ยินดีให้บริการ

ย้อนกลับด้านบน